Elektrik Tesisatçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi iletişim göztepe İstanbul

Elektrik Tesisatçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi iletişim göztepe İstanbul
Yayın Tarihi : 2020-12-05


Elektrik Tesisatçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi iletişim göztepe İstanbul

 

 

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)

15UY0241-3/00 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)

1.0 AMAÇ

Bu şartname, 15UY0241-3/00 Elektrik Tesisatçısı (Seviye-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1 MESLEK TANIMI

15UY0241-3/00 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3); İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Korumaya ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili İş Organizasyonu yapan, Elektrik iç tesisat malzemelerini kullanarak Elektrik İç Tesisatına dair mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

15UY0241-3/00 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)

15UY0241–3/00/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre koruma ve İş Organizasyonu

15UY0241–3/00/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

2.1.1 Teorik Sınav

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden, Yazılı Teorik (T1) sınavı yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 ve A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında en az 20 şer adet soru sorulur. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Sorular TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılıya dayalı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekir.

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

A2 zorunlu yeterlilik biriminden Performansa dayalı (P1)  sınav yapılır. Adayın sınavda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir

Performans sınavlarındaki bazı başarım ölçütleri ilgili yeterlilikte de tanımlandığı üzere kritik adım olarak nitelendirilmiş olup bu adımlarda başarılı olamayan adaylar ilgili yeterlilik biriminden başarısız sayılacaklardır.

Ölçme değerlendirmeye ilişkin adayların başarı şartları aşağıda tablo olarak da ifade edilmiştir.

ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3

4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.tusmer.com.tr adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir. 

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgenin Teslimi

Belge almaya hak kazanmış adaylara, ıslak imzalı “Belge Teslim Formu” ve “Belgelendirme Sözleşmesi” imzalatılır. Belgelendirme sözleşmesinde belge/logo/marka şartları ile belgenin gözetim şartları da yer almaktadır.

 

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi:

SINAV MERKEZİ tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi, ilgili Ulusal Yeterliliğe uygun olmak kaydıyla SINAV MERKEZİ tarafından belirlenir ve web www.tusmer.com.tr adresinden ilan edilir.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı SINAV MERKEZİ tarafından verilir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

4.5 Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yabancı Dilde Düzenlenmesi:

Belgelendirilmiş kişi, Mesleki Yeterlilik Belgesini SINAV MERKEZİ’den, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde talep edebilir. Böyle bir talep olması halinde, SINAV MERKEZİ, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belgelendirilmiş kişinin bu talebi doğrultusunda belgesinin düzenlenmesi ve basılması sürecini takip eder. Bu durumda SINAV MERKEZİ, belgelendirilmiş kişiden tercüme bedelini alarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına yatırır. Ayrıca SINAV MERKEZİ belge sahibinden tercüme bedeli dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge tercüme bedeli tutarını aşamaz. Belgenin kişiye ulaşmasını sağlar.

4.6 Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

4.6.1. Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir.

Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür;

·        Gözetimin gerçekleştirilmesi,

·        SINAV MERKEZİ’in Akreditasyonun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı.

Akreditasyonun veya MYK Yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

4.6.2 Belgenin Gözetiminin Yapılması

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

4.7. Belge Kapsamının Değiştirilmesi:

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen 12UY0050-3/00 Panel Kalıpçı revizyonundaki köklü değişiklikler durumunda, program komitesi talebine istinaden belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

4.8 Belge Kapsamının Daraltılması

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SINAV MERKEZİ, kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışında tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

4.9 Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir.

4.10 Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca SINAV MERKEZİ’e performansa ilişkin şikayet gelmemiş olması durumunda, ilgili belgelendirme programındaki usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

Gözetim sürecini geçmiş belgeli personelin, Panel Kalıp işlerinde fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

4.11 Belgenin Askıya Alınması, İptali

4.11.1. Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

{C}·         {C} Gözetim tarihi geçen belgelendirilmiş kişilerin (yeterlilikte belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeleri, öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.

 


Etiketler : Mesleki Yeterlilik Belgesi , Mesleki Yeterlilik , Myk Belge Sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Ustalık Belgesi , Ustalık Belgesi Alma , Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ? , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Firmaları , Myk Firmaları , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi Nasıl Alınır , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi , Myk Belgesi Ücretleri , Myk Belgesi Fiyatları , Myk Sorgulama , Myk Belgelendirme , Myk Belgelendirme Fiyatları , Myk Belge Fiyatları , Myk Belge , Myk Sınav Soruları , Myk Ulusal Yeterlilik , Myk Belgesi Sınav Soruları , mesleki yeterlilik belgesi sınav soruları ,